کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
101-1
طراحی دستی مقدماتی
1398/08/01چهارشنبه 09:00 تا 13:004019,900,000