کلاس انلاین طراحی با نرم افزار ماتریکس گروه ششم
کلاس آنلاین طراحی با نرم افزار ماتریکس گروه پنجم
دوره آنلاین کارموزی طراحی با نرم افزار ماتریکس شعبه اقدسیه

مجموعه بزرگ آموزشی طلافنون ایران

مبتکر و پیشرو در صنعت آموزش طراحی و ساخت طلاو جواهرسازی کشور با 11 شعبه در سراسر کشور و بیش از ۴۴ سال سابقه فعالیت

نام شعبهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
تهران پارس
طلاسازی پیشرفته
1399/01/17شنبه 10:00 تا 14:00,یکشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:00,شنبه 14:30 تا 18:30,یکشنبه 14:30 تا 18:30,دوشنبه 14:30 تا 18:30,سه شنبه 14:30 تا 18:30,چهارشنبه 14:30 تا 18:30,پنجشنبه 10:00 تا 14:002043,000,000
تهران پارس
مخراجکاری
1399/01/01شنبه 15:00 تا 19:002043,000,000
تهران پارس
طلاسازی مقدماتی
1399/01/01شنبه 10:00 تا 14:00,یکشنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:00,شنبه 14:30 تا 18:30,یکشنبه 14:30 تا 18:30,دوشنبه 14:30 تا 18:30,سه شنبه 14:30 تا 18:30,چهارشنبه 14:30 تا 18:30,پنجشنبه 10:00 تا 14:002019,500,000
شعبه مرکزی (فرشته)
مقدماتی ساخت
1399/01/01شنبه 10:00 تا 14:00,یکشنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:00,پنجشنبه 10:00 تا 14:00,شنبه 14:30 تا 18:30,یکشنبه 14:30 تا 18:30,دوشنبه 14:30 تا 18:30,سه شنبه 14:30 تا 18:30,چهارشنبه 14:30 تا 18:3019,500,000
شعبه مرکزی (فرشته)
پیشرفته ساخت
1399/01/17شنبه 10:00 تا 14:00,یکشنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 14:30 تا 18:30,سه شنبه 14:30 تا 18:30,دوشنبه 14:30 تا 18:30,یکشنبه 14:30 تا 18:30,شنبه 14:30 تا 18:30,پنجشنبه 10:00 تا 14:0043,000,000
شعبه مرکزی (فرشته)
مخراج کاری
1399/01/17شنبه 10:00 تا 14:0043,000,000
شعبه مرکزی (فرشته)
وکس
1399/01/17یکشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:0043,000,000
شعبه مرکزی (فرشته)
جواهرسازی
1399/01/01دوشنبه 10:00 تا 14:00,پنجشنبه 10:00 تا 14:00043,000,000
آمل
مقدماتی ساخت
1399/01/17شنبه 10:00 تا 14:00,یکشنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 14:30 تا 18:30,سه شنبه 14:30 تا 18:30,دوشنبه 14:30 تا 18:30,یکشنبه 14:30 تا 18:30,شنبه 14:30 تا 18:3019,500,000
آمل
پیشرفته ساخت
1399/01/17شنبه 10:00 تا 14:00,یکشنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:00,شنبه 14:30 تا 18:30,یکشنبه 14:30 تا 18:30,دوشنبه 14:30 تا 18:30,سه شنبه 14:30 تا 18:30,چهارشنبه 14:30 تا 18:3043,000,000
آمل
طراحی ماتریکس
1399/01/17شنبه 10:00 تا 14:00,شنبه 14:30 تا 18:3039,000,000
کرمان
مقدماتی ساخت
1399/01/01شنبه 10:00 تا 14:00,یکشنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:00,پنجشنبه 10:00 تا 14:00,شنبه 14:30 تا 18:30,یکشنبه 14:30 تا 18:30,دوشنبه 14:30 تا 18:30,سه شنبه 14:30 تا 18:30,چهارشنبه 14:30 تا 18:3019,500,000
کرمان
پیشرفته ساخت
1399/01/17شنبه 10:00 تا 14:00,یکشنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:00,پنجشنبه 10:00 تا 14:00,شنبه 14:30 تا 18:30,یکشنبه 14:30 تا 18:30,دوشنبه 14:30 تا 18:30,سه شنبه 14:30 تا 18:30,چهارشنبه 14:30 تا 18:3043,000,000
کرمان
مخراجکاری
1399/01/01شنبه 10:00 تا 14:00,یکشنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:00,پنجشنبه 10:00 تا 14:00,شنبه 10:00 تا 14:00,یکشنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:0043,000,000
کرمان
طراحی دستی
1399/01/01یکشنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:0039,000,000
کرمان
طراحی ماتریکس
1399/01/17یکشنبه 14:30 تا 18:30,چهارشنبه 14:30 تا 18:3039,000,000
مشهد
مقدماتی ساخت
1399/01/16شنبه 10:00 تا 13:00,یکشنبه 10:00 تا 13:00,دوشنبه 10:00 تا 13:00,سه شنبه 10:00 تا 13:00,چهارشنبه 10:00 تا 13:00,پنجشنبه 10:00 تا 13:00,شنبه 14:00 تا 17:00,یکشنبه 14:00 تا 17:00,دوشنبه 14:00 تا 17:00,سه شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:0019,500,000
مشهد
پیشرفته ساخت
1399/01/17شنبه 10:00 تا 13:00,یکشنبه 10:00 تا 13:00,دوشنبه 10:00 تا 13:00,سه شنبه 10:00 تا 13:00,چهارشنبه 10:00 تا 13:00,پنجشنبه 10:00 تا 13:00,شنبه 14:00 تا 17:00,یکشنبه 14:00 تا 17:00,دوشنبه 14:00 تا 17:00,سه شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:0043,000,000
مشهد
مخراجکاری
1399/01/17یکشنبه 14:00 تا 17:00,سه شنبه 14:00 تا 17:0043,000,000
مشهد
طراحی ماتریکس
1399/01/17دوشنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:0039,000,000
مشهد
جامع طلاسازی
1399/01/16شنبه 10:00 تا 13:00,یکشنبه 10:00 تا 13:00,دوشنبه 10:00 تا 13:00,سه شنبه 10:00 تا 13:00,چهارشنبه 10:00 تا 13:00,پنجشنبه 10:00 تا 13:00,شنبه 14:00 تا 17:00,یکشنبه 14:00 تا 17:00,دوشنبه 14:00 تا 17:00,سه شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:0055,000,000