قلمزنی  در ایران  در دو سبک  انجام میشود.
۱. قلمزنی سبک اصفهان
(قلم و چکش)
۲. قلمزنی  _حکاکی (ارامنه  و تبریز)
 در سبک  اصفهان   تمام دور گیریها  و سایه پردازیها   و پس زمینه   توسط  ضربات  چکش  بر قلم   ایجاد میشود .
و قلم اصفهان ۳ سبک دارد:
۱.جُنده کاری       ۲. ریز قلم       ۳. مشبک 
 
 
در حکاکی  تمام دور گیری طرح  و سایه پردازیها و پس زمینه   با کندن  و براده برداری  انجام میشود
با قلمهای ۱۲۰ -۹۰   و قلم  چابله ، قلمهای شمشیری  که در اصل  شبیه  منبت در  صنعت  چوب است.