ریخته گری کف دریا این روش هم نوعی ریخته گری سنی میباشد که با استفاده از کف دریا )که میتوان از عطاری خریداری کرد( میتوان قالب کار راگرفت.