در طلاسازی از دم مفتول یا دم گرد برای گرد کردن حلقه چه ها و یا گرد کردن بازوی گوشواره مورد استفاده قرار میگیرد.نوع ایرانی و خارجی آن یافت میشود