تیغ اره طلا سازی

تیغه اره ها را نباید با انبر یا وسایل دیگر بکشیم و فقط باید با دست کشیده شود . تیغه اره ها بر اساس سختی دندانه ها شماره بندی و نام گذاری می شوند .
بایستی به نحوه ی گذاشتن تیغ اره در داخل کمان اره توجه شود که شیب دندانه های آن رو به پایین باشد .