در طلا سازی برای گرم کردن کار و جوش کاری از آن استفاده میشود 
در کارگاههای امروزی معمولا برای آموزش از فندک استفاده میشود ولی در بازار بیشتر از اسمیت و یا دمبوری استفاده میشود