چفت یا پنس عموما از جنس استیل است . که برای قرار دادن لحیم برروی  نقطه ی جوش مورد استفاده قرار میگیرد .