وسیله ای است برای نگه داشتن کاری که نمیتوان به تنهایی آن را روی تخته ی نسوز گذاشت .