فرچه نت یا فرچه مویی برای تمیز کردن روی میز کار و هدایت براده ها به داخل نت از آن استفاده میشود