سواله جمع کن یا سرتاس:  برای جمع کردن سواله با کمک فرچه مویی،  سواله خود را داخل سواله جمع کن یا سر تاس میریزیم