قیچی یا گاز وسیله ای است برای بریدن مفتول ظریف و برای بریدن لحیم در طرح های مختلفی وجود دارد بهترین نوع ایرانی آن قمی است .