در طلاسازی برای تمیز کردن کار استفاده میشود .برای تشخیص پوست زبر و نرم دو روش وجود دارد 
1-با لمس کردن آن 
2-در پشت پوست عددی نوشته شده است که هر چقدر عدد کمتر باشد پوست زبر تر است