در طلاسازی سر مته سر گرد  مته ای که عموما برای سوراخ کردن و ایجاد طرح و تراش روی کار استفاده میشود .