عینک محافظ با شیشه عادی یا پلاستیکی در طلاسازی هنگام میل پوست زدن کار و سوراخ کردن  برای محافظت چشم در برابر پرتاب براده استفاده میشود.