در طلاسازی از سر مته دریلی فقط برای سوراخ کردن استفاده میشود .