پیشبندهای قابل استفاده در طلاسازی پیشبندهای مقاوم در برابر حرارت و سوختگی است  انواع آن از نوع برزنتی و چرمی میباشد .