تشکیل شده از دو قسمت است یک قسمت چوبی که به عنوان میز کوچکی برای اره کاری استفاده میشود و بر روی آن شیار های مختص این کار وجود دارد و یک گیره فلزی که تخته را روی میز نگه میدارد .