گیره مشته معمولا از جنس چوبی است و برای نگه داشتن کاری که نمیتوان در دست نگه داشت از گیره مشته استفاده میشود