پایه ای است که چفت گیره را نگه میدارد .به آن دست سوم میگوند