از  تخته نسوز توری یا زنبوری  در جوشکاری استفاده میشود، در کارهایی که نیاز به حرارت بیشتری دارند