درورکشاپ مخراج کاری سنگ های درشت ،مخراجی سنگها  بصورت  چنگی   و دیواره ای  اموزش داده میشود هنرجویان میتوانند در روش مخراجکاری از سنگ های  اشک مارکیز و گرد وچهارگوش   بصورت دورکوب  و چنگی  در کار های خود استفاده کنند .