شعبه ی هشتم ( تجریش) 
ورکشاپ مینا کاری 20 شهریور 1399