میناکاری
 
 
میناکاری به دو روش سرد و گرم وجود دارد که در این ورکشاپ هر دو روش آموزش داده میشود.